De winkel en klantenservice zijn morgen geopend vanaf 08:00u
De winkel en klantenservice zijn morgen geopend vanaf 08:00u

Winkelmand

Uw winkelwagen is (nog) leeg
  • Op werkdagen vóór 20:00 uur besteld = volgende dag bezorgd
  • Altijd gratis bezorgd en retour in Nederland en België
  • Betalen zoals u wilt, vooraf of achteraf
  • Op werkdagen vóór 20:00 uur besteld = volgende dag bezorgd
9,4
TrustedShops beoordelingen Datona Uit 287 beoordelingen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Datona BV de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Datona BV bezoekt.

Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het Product wordt geplaatst of waarmee of het Product wordt besteld of gereserveerd.

Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Datona: de besloten vennootschap Datona BV B.V. die via de Website Producten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten een Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Datona BV ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Datona BV en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 

De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.

2.3

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.4

In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Datona BV en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2

De door Datona BV opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

3.3

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplichten Datona

4.1

Datona BV draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.2

Onverminderd eventueel voor Datona BV bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Datona BV niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.

4.3

Indien Datona BV een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Datona BV aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Datona BV vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.

4.4

Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

5.1

Uitingen van Datona BV op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Datona BV van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1

Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Datona BV aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.

6.2

Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van Datona BV op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

6.3

In geval van betaling tegen factuur dient Afnemer binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Datona BV een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

6.4

 In geval van te late betaling heeft Datona BV het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Datona BV is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Datona BV en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud

7.1

Alle door Datona BV geleverde zaken blijven eigendom van Datona BV of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten

8.1

De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten die Datona BV in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Datona BV of bij de derde van wie Datona BV het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten aan Afnemer ter beschikking te stellen.

8.2

Indien naar het oordeel van Datona BV aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Datona BV onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Datona BV gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Datona BV kan aantonen dat Afnemer door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Afnemer te laten retourneren tegen terugbetaling van de ter zake door Afnemer betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van Datona BV gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

8.3

Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 9: Privacy

 

9.1

Afnemer is ervan op de hoogte dat Datona BV de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over Afnemers activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de Producten die Afnemer heeft besteld. Datona BV slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.

Artikel 10: Garanties

10.1

Gebreken welke door Afnemer aan Datona BV worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na de ontvangst van de Producten zullen door Datona, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst ter zake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Afnemer. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Datona BV Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument.

10.2

Ten aanzien van een Consument zegt Datona BV toe dat de Producten zullen voldoen aan de redelijke verwachting van de Consument, maar zegt nadrukkelijk niet toe dat de Producten bepaalde eigenschappen hebben of, tenzij anders overeengekomen, voor een bijzonder gebruik geschikt zijn.

De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1

Datona BV is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.

11.2

Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Datona BV jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan Datona BV betaalde vergoedingen exclusief BTW, met een maximum van € 10.000,- per kalenderjaar of contract, ter keuze van Datona.

11.3

Afnemer, niet zijnde een Consument, vrijwaart Datona BV voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.

11.4

De artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Datona BV of personen behorend tot haar bedrijfsleiding.

Artikel 12: Overmacht

12.1

Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

12.2

Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Duur en beëindiging

13.1

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13.2

In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.1 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

13.3

Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Datona BV het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.4

Indien Afnemer een Consument is, heeft Afnemer het recht om gedurende 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 3 (drie) maanden ingeval Datona BV niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan. De Consument dient het Product, op zijn kosten, binnen 20 (twintig) dagen na verzending van de ontbindingsverklaring te retourneren, bij gebreke waarvan Datona BV zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingsrecht van artikel 6:52 BW kan beroepen.

13.5

In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 13.1 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

  • openstaande betalingen;
  • Intellectuele Eigendomsrechten;
  • aansprakelijkheid.

Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Datona BV op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen

14.1

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 15: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1

Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

15.2

De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Datona BV ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

15.3

Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan.

15.4

Datona BV mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

15.5

Datona BV mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

15.6

Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Datona BV wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Datona BV het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.7

Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

15.8

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.